2/23  <>

5. 12. 2018

Trojice firem získala konkurenční výhodu na trhu práce díky certifikátu Společnost přátelská rodině

 

Síť pro rodinu, z.s. předala firmám D.A.S. Rechtsschutz AG, ExxonMobil Corporation, UNIPETROL RPA, s.r.o. certifikáty „Společnost přátelská rodině“. Firmy prošly náročným auditem a certifikát získaly na tři roky. V období poměrně velmi nízké nezaměstnanosti tak získaly konkurenční výhodu na trhu práce, a sice pověst zaměstnavatele s dobrou firemní kulturou.

„Navíc získaly od poroty kromě obsáhlé závěrečné zprávy i cenná doporučení, co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak, a to ve všech hodnocených oblastech. Pokud se jim podaří návrhy na další zlepšení firemní kultury uskutečnit, pak po třech letech mohou zase požádat o audit a certifikát si obnovit,“ přibližuje výhody certifikátu Společnost přátelská rodině Rut Kolínská, genderová expertka a členka poroty. 

Audit se zaměřuje na 4 základní oblasti: zaměstnavatelské podmínky, prorodinné aktivity organizace, společenskou odpovědnost firem, prostředí firmy a její přístup k životnímu prostředí. Probíhá ve třech fázích:  dotazníkové šetření, kontrolní návštěva v organizaci a závěrečné hodnocení pětičlennou porotou složenou z odborníků. V porotě zasedli odborníci a odbornice v oblasti HR Petra Víková (Zentiva), Klára Vlková (UPC), Tomáš Ervín Dombrovský (LMC), Dalibor Holý (ČSÚ) a. Rut Kolínská (Síť pro rodinu).

„Porota vždy po prostudování materiálů a diskuzi (někdy i bouřlivé) doporučuje k ocenění jen firmy – odpovědné zaměstnavatele, kterým na jejich zaměstnancích a zaměstnankyních záleží a jejichž příklad je hodný následování. Od roku 2004, kdy firmy oceňujeme, se firemní prostředí hodně proměnilo k lepšímu, přesto vidíme prostor k dalším inovacím. Příklady známe ze zahraničí, kde existuje bohatá nabídka flexibilních pracovních úvazků a také větší využívání zkušeností seniorské generace,“ doplňuje Irena Přibylová koordinátorka certifikace. 

 

Kontakt: Rut Kolínská, 603 271 561, rut.kolinska@sitprorodinu.cz

 

Společnost přátelská rodině

Certifikát Společnost přátelská rodině uděluje Síť pro rodinu, z.s. (dříve Síť mateřských center) od roku 2004. Zaměřuje se na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tedy na všechny generace a jejich potřeby. Více: www.familyfriendly.cz

 

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR svíce než deseti miliony klientů je největším specialistou, který nabízí v Evropě právní ochranu. Na českém pojistném trhu působí od roku 1995 a je tak první společností nabízející v ČR pojištění právní ochrany.

Společnost D.A.S. klade důraz na maximální kvalitu poskytovaných služeb. Pomáhá pojištěným radou i skutkem v prosazování jejich právních zájmů a přebírá všechny soudní výlohy. Nebojí se jít proti silnějším subjektům a umožňuje tak bránit se slabším, kteří by jinak na pomoc nedosáhli.

Základem úspěchu D.A.S. je silný tým. Práce v D.A.S. je především posláním. Posláním bránit slušné lidi před nespravedlností, nesmysly, zvůlí, byrokracií, nejasnými podmínkami a neférovým přístupem. 

Společnost měla k 31. 8. 2018 120zaměstnanců/zaměstnankyň.

 

Důvody k ocenění firmy certifikátem SPR jsou:

-       firma nabízí flexibilní formy práce pro všechny skupiny zaměstnanců/kyň, které jsou skutečně využívány

-       na svou velikost firma nabízí velké množství benefitů pro své zaměstnance/kyně

-       ve vedení firmy je vyrovnané zastoupení žen a mužů 

-       ve firmě je nadstandardně řešený dětský koutek a odpočinkové zóny pro zaměstnance/kyně

-       firma se vyznačuje vysokou firemní kulturou = firemní život funguje jako komunita

 

ExxonMobil Corporationje nadnárodní petrochemická společnost. V České republice sídlí jeho business support centrum, které poskytuje podporu veškerým firemním operacím po celém světě. 

Business Support Center Prague byla založena v roce 2004 s cílem podpory obchodu ve více jazycích. Uskutečňuje zákaznický servis, technickou podporu, realizuje nákup pro Evropu, Afriku a Střední východ, zpracovává účetní doklady, posuzuje finanční rizika obchodních transakcí a uskutečňuje nábor pracovníků. 

Firma získala ocenění Společnost přátelská rodině již v roce 2014. Od té doby došlo ve firmě k mnoha změnám, na jejichž základě se vedení společnosti rozhodlo projít auditem Společnost přátelská rodině opakovaně.

Společnost uváděla k 31. 8. 2018 1197zaměstnanců/zaměstnankyň.

 

Důvody k ocenění firmy certifikátem SPR jsou:

-       firma systematicky pracuje ve všech hodnocených oblastech

-       ve firmě funguje Family Advisor – samostatná pozice zřízená za účelem podpory rodičů 

-       výjimečně vysoká návratnost rodičů po MD/RD do firmy (95%), což dokazuje, že firma nabízí vhodné podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života

-       výrazné zaměření firmy na podporu zdraví zaměstnanců/kyň ve firmě a zdravého pracovního prostředí

-       velké množství příkladů dobré praxe v hodnocených oblastech, které je vhodné následovat

 

 

UNIPETROL RPA, s.r.o. je dceřiná společnost společnosti Unipetrol, a. s. Unipetrol RPA je předním českým producentem v oblasti rafinérských, petrochemických a agrochemických produktů. Společnost na trh dodává především motorová paliva, topné oleje, asfalty, zkapalněné ropné produkty a mnoho dalšího. Je jediným zpracovatelem ropy v České republice a je jedním z nejdůležitějších výrobců plastů a vlastník největší sítě čerpacích stanic Benzina.

Skupina Unipetrol, a. s. zahrnuje celkem 15 podniků, např. v Kralupech nad Vltavou, v Kolíně, v Pardubicích, v Litvínově, v Neratovicích, institut v Brně nebo ředitelství v Praze.

Společnost uváděla k 31. 8. 2018 4400zaměstnanců/zaměstnankyň.

 

Důvody k ocenění firmy certifikátem SPR jsou:

-       mnoho z řešených oblastí je zakotveno přímo v kolektivní smlouvě

-       firma výjimečně pracuje s osobami 45+ a se seniory (bývalými zaměstnanci/kyněmi firmy)

-       projekt Absolvent

-       projekt Pátky s vědou

-       etický ombudsman a jeho role ve firmě

 

22. 5. 2018

Celorepublikové kolo soutěže Společnost přátelská rodině bylo odstartováno

HLEDÁTE KONKURENČNÍ VÝHODU?

Získejte prestižní certifikát

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2018

Co certifikátem získáte?

Certifikát Společnost přátelská rodině posílí vaši dobrou pověst mezi zaměstnavateli, získáte konkurenční výhodu na trhu práce a může dojít ke zlepšení atmosféry uvnitř firmy.

Certifikát se rovněž stane volnou vstupenkou na další aktivity, které  zaměstnavatelům nabízíme.

 

Jak certifikát získáte?

Provedeme u vás audit “Společnost přátelská rodině“ a na základě analýzy firemní kultury můžete obdržet prestižní certifikát Společnost přátelská rodině, který je udělován na dobu 3 let. V každém případě od nás dostanete nejen výsledky auditu, ale také sadu návrhů a doporučení ve sledovaných oblastech (viz níže).

 

Co pro to musíte udělat? 

 1. Vyplnit přihlášku do 30. 6. 2018 a předat na adresu: irena.pribylova@sitprorodinu.cz
 2. Podepsat smlouvu o spolupráci – podpisem smlouvy stvrdíte váš zájem o audit „Společnost přátelská rodině“ a zavážete se, že se podrobíte hodnocení.
 3. Zaplatit administrativní poplatek 5.000,-
 4. Vyplnit dotazníkové šetřenípo podepsání smlouvy pošleme kontaktní osobě organizace 5 dotazníků, které vyplníte a v elektronické podobě pošlete nazpět kontaktní osobě Sítě pro rodinu.

Jedná se o dotazníky z oblastí:

 • Zaměstnavatelské podmínky
 • Prorodinné aktivity organizace
 • Společenská odpovědnost firem
 • Prostředí firmy a její přístup k životnímu prostředí
 • Statistické informace

Také vás požádáme o zaslání dokumentů, které při své činnosti běžně používáte – interní směrnice, etický kodex, kolektivní smlouva, výroční zprávy a podobně.

 

 

 1. Přijmout osobní návštěvu auditorského týmu Sítě pro rodinu – návštěva proběhne po analýze dotazníkového šetření na základě domluvy s kontaktní osobou od vás. Termín návštěvy bude osobně domluven. V rámci návštěvy proběhne ověření informací uvedených v dotaznících a sběr nových informací s cílem:
 • porovnat údaje uvedené v dotaznících se skutečným stavem
 • položit doplňující otázky kontaktní osobě hodnocené organizace
 • případně po předchozí domluvě klást doplňující otázky také zaměstnancům/kyním

Auditorského tým Sítě pro rodinu zaznamená na záznamový arch informace, které od vás získá.  Záznamy rozhovorů se zaměstnanci budou poté součástí zprávy, kterou připraví pro porotu.

 

Kdo rozhoduje o udělení certifikátu?

Nezávislá pětičlenná porota složená ze čtyř odborníků v oblasti rovných příležitostí, lidských zdrojů, prorodinných aktivit (Rostya Gordon-Smith, Dagmar Císařovská, Tomáš Ervín Dombrovský, Dalibor Holý) a prezidentka Sítě pro rodinu Rut Kolínská.

Porota připraví závěrečnou zprávu:

 • závěr hodnocení poroty, na základě kterého vám bude udělen či neudělen certifikát
 • pozitivní i negativní stránky hodnocení u všech hodnocených oblastí
 • doporučení poroty – co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak

 

Kdy certifikát získáte?

Slavnostní předávání certifikátů proběhne v listopadu 2018 na sympozionu věnovaném zejména proměnám českého pracovního trhu za posledních 100 let.  

 

K čemu vás certifikát zavazuje?

Certifikát Společnost přátelská rodině má platnost 3 roky. Organizace podepíše potvrzení, kterým se zavazuje i nadále dodržovat podmínky, za které certifikát získala. Organizace zároveň bere na vědomí, že v případě nedodržování těchto podmínek jí může být certifikát kdykoliv odebrán. Závazek podepisuje zástupce/zástupkyně organizace, který/á ocenění na místě převezme.

 

 

Těšíme se na spolupráci s vámi!

 

 

Více informací: www.familyfriendly.cz

Kontakt:

Irena Přibylová, koordinátorka certifikace SPR, irena.pribylova@sitprorodinu.cz

 

Přihláška ke stažení zde

12. 5. 2018

SPOLEČNOST PŘÁTESKÁ RODINĚ 2018

HLEDÁTE KONKURENČNÍ VÝHODU? 

získejte prestižní certifikát 

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2018 V OLOMOUCKÉM KRAJI

 

 

Co certifikátem získáte? 

Certifikát Společnost přátelská rodině posílí vaši dobrou pověst mezi zaměstnavateli, získáte konkurenční výhodu na trhu prácea může dojít ke zlepšení atmosféry uvnitř firmy

Certifikát se rovněž stane volnou vstupenkou na další aktivity, které zaměstnavatelům nabízíme. 

 

Jak certifikát získáte?

Provedeme u vás audit “Společnost přátelská rodině“ a na základě analýzy firemní kultury můžete obdržet prestižní certifikát Společnost přátelská rodině, který je udělován na dobu 3 let. V každém případě od nás dostanete nejen výsledky auditu, ale také sadu návrhů a doporučení ve sledovaných oblastech (viz níže).

 

Co pro to musíte udělat? 

1.   Vyplnit přihlášku (viz příloha) do 15. 5. 2018 a předat na adresu: lenka.polaskova@sitprorodinu.cz

2.  Podepsat smlouvu o spolupráci – podpisem smlouvy stvrdíte váš zájem o audit „Společnost přátelská rodině“ a zavážete se, že se podrobíte hodnocení. 

3.  Vyplnit dotazníkové šetření – po podepsání smlouvy pošleme kontaktní osobě organizace 5 dotazníků, které vyplníte a v elektronické podobě pošlete nazpět kontaktní osobě Sítě pro rodinu. 

Jedná se o dotazníky z oblastí:

§  Zaměstnavatelské podmínky

§  Prorodinné aktivity organizace

§  Společenská odpovědnost firem

§  Prostředí firmy a její přístup k životnímu prostředí

§  Statistické informace

Síť pro rodinu vás také požádá o zaslání dokumentů, které při své činnosti běžně používáte – interní směrnice, etický kodex, kolektivní smlouva, výroční zprávy a podobně. 

 

 

4.   Přijmout osobní návštěvu krajské koordinátorky Sítě pro rodinu – návštěva proběhne po analýze dotazníkového šetření na základě domluvy s kontaktní osobou od vás. Termín návštěvy bude osobně domluven. V rámci návštěvy proběhne ověření informací uvedených v dotaznících a sběr nových informací s cílem: 

§  porovnat údaje uvedené v dotaznících se skutečným stavem 

§  položit doplňující otázky kontaktní osobě hodnocené organizace

§  případně po předchozí domluvě klást doplňující otázky také zaměstnancům/kyním 

Krajská koordinátorka Sítě pro rodinu zaznamená na záznamový arch informace, které od vás získá. Záznamy rozhovorů se zaměstnanci budou poté součástí zprávy, kterou připraví pro porotu soutěže. 

 

Kdo rozhoduje o udělení certifikátu? 

Nezávislá tříčlenná porota složená ze tříodborníků v oblasti rovných příležitostí, lidských zdrojů, prorodinných aktivit apod.

Porota připraví závěrečnou zprávu: 

§  závěr hodnocení poroty, na základě kterého vám bude udělen či neudělen certifikát 

§  pozitivní i negativní stránky hodnocení u všech hodnocených oblastí

§  doporučení poroty – co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak 

 

Kdy certifikát získáte? 

Slavnostní předávání certifikátů proběhne v červnu 2018 na setkání pro odbornou i laickou veřejnost pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Okleštěka

 

K čemu vás certifikát zavazuje? 

Certifikát Společnost přátelská rodině má platnost 3 roky. Organizace podepíše potvrzení, kterým se zavazuje i nadále dodržovat podmínky, za které certifikát získala. Organizace zároveň bere na vědomí, že v případě nedodržování těchto podmínek jí může být certifikát kdykoliv odebrán. Závazek podepisuje zástupce/zástupkyně organizace, který/á ocenění na místě převezme.

 

Udělování certifikátů Společnost přátelská rodině probíhá v roce 2018 za finanční podpory Olomouckého kraje.

 

Těšíme se na spolupráci s vámi!

 

 

Více informacíwww.familyfriendly.cz

Kontakty:Lenka Polášková, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu, lenka.polaskova@sitprorodinu.cz,

Irena Přibylová, koordinátorka udělování certifikátů SPR, irena.pribylova@sitprorodinu.cz