Síť pro rodinu se při své činnosti snaží prosazovat zájmy a potřeby celé rodiny. Dlouhodobě pracuje především s cílovou skupinou rodičů, zejména pak matek, na mateřské či rodičovské dovolené, vracejících se po rodičovské dovolené na trh prá best fake watches review ce či již pracujících a současně pečujících o děti různého věku, stejně jako se skupinou osob starších 50 let.

Tyto skupiny patří k nejvíce ohroženým na trhu práce. Ze zkušeností s prací s těmito cílovými skupinami víme, že většina jejich členů by uvítala daleko vyšší a kvalitativně bohatší nabídku nejrůznějších opatření ke slaďování jejich rodinného a pracovního života. replica breitling montbrillant V tomto ohledu jednoznačně vévodí poptávka po alternativních formách práce (zkrácené či sdílené úvazky, práce z domova, flexibilní pracovní doba a další), kterých je na českém pracovním trhu dosud značný nedostatek.

V současné době v souvislosti s nedostatkem volných míst v mateřských školách neustále narůstá zájem rodičů i o alternativní formy péče o děti. Ukazuje se, že zaměstnavatelé zatím pořád nemají dostatek informací o těchto opatřeních, že neznají či nechápou jejich význam a že mají obavy z jejich zavádění.

Jedním z cílů Sítě pro rodinu je informovat zaměstnavatele i zaměstnance o problematice rovných příležitostí, alternativních forem práce a dalších opatření pro slaďování rodinného a pracovního života.

K tomuto účelu slouží mimo jiné právě tato sekce webových stránek, kde všichni zájemci najdou články, výzkumy, publikace a další 1926 rolex oyster replica for sale zajímavé odkazy věnované rovným příležitostem a slaďování rodinného a pracovního života.